ÜNLÜ MEDYUM ŞAHMARAN

RSS

Sevdiğinizin Sizinle İletişime Geçmesi İçin

Medyum Şahmaran

bağlama-byusu1

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme salli ala seyyidine muhammedin nuriz-zati ve sırrış-şerri fi cemiıl esmai ves-sıfati ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Yukarıdaki dua niyet edilip 100 defa okunduğunda sevdiğiniz Allah’ın izniyle sizi arayacaktır. Müşteri gezegeninin saatinde okunmasının daha etkili olduğu bilinmektedir.

Ya Nur Esması

0 Comments | This entry was posted on Eyl 09 2016

bağlama-byusu1

Ya Nur ismi şerifinin vefki temiz bir kağıda safran ve misk karışımı mürekkeple yazılır. Bu yazıyı her gün üzerinize alıp 256 kere okursanız Allah’ın izniyle dilediğiniz kişinin dikkatini çekersiniz. HAyırlısıyla aranızda güçlü bir sevgi bağı oluşur ve muradınıza erersiniz.

Canbar Aşk Büyüsünün Tarifi

0 Comments | This entry was posted on Ara 28 2013

img

İnna mekkenna lehu fil erdı ve ateynahü min külli şey’in sebeba 85. Fe etbea sebeba 86. Hatta iza belağa mağribeş şemsi vecedeha tağrubü fı aynin hamietiv ve vecede ındeha kavma kulna yazel karneyni imma en tüazzibe ve imma en tettehıze fıhim husna 87. Kale emma men zaleme fe sevfe nüazzibühu sümme yüraddü ila rabbihı fe yüazzibühu azaben nükra 88. Ve emma men amene ve amile salihan fe lehu cezaenil husna ve senekulü lehu min emrina yüsra
89. Sümme etbea sebeba 90. Hatta iza belağa matliaş şemsi vecedeha tatlüu ala kavmil lem nec’al lehüm min duniha sitra 91. Kezalik ve kad ehatna bima ledeyhi hubra
92. Sümme etbea sebeba 93. Hatta iza belağa beynes seddeyni vecede min dunihima kavmel la yekadune yefkahune kavla 94. Kalu ya zel karneyni inne ye’cuce ve me’cuce müfsidune fil erdı fe hel nec’alü leke harcen ala en tec’ale beynena ve beynehüm sedda
95. Kale ma mekkennı fıhi rabbı hayrun fe eıynunı bi kuvvetin ec’al beyneküm ve beynehüm redma 96. Atuni züberal hadıd hatta iza sava beynes sadafeyni kalenfühu hatta iza cealehu naran kale atunı üfriğ aleyhi kıdra 97. Femestau ey yazheruhü ve mestetau lehu nakba 98. Kale haza rahmetüm mir rabbı fe iza cae va’dü rabbı cealehu dekka’ ve kane va’dü rabbı hakka 99. Ve terakna ba’dahüm yevmeiziy yemucü fı ba’dıv ve nüfiha fis suri fe cema’nahüm cem’a 100. Ve aradna cehenneme yevmeizil lil kafirıne arda 101. Ellezıne kanet a’yünühüm fı ğıtain an zikrı ve kanu la yestetıy’une sem’a
102. E fe hasibellezıne keferu ey yettehızuıbadı min dunı evliya’ inna a’tedna cehenneme lil kafirınenüzüla 103. Kul hel nünebbiüküm bil ahserıne a’mala 104. Ellezıne dalle sa’yühüm fil hayatid dünya ve hüm yahsebune ennehüm yuhsinune sun’a 105. Ülaikellezıne keferu bi ayati rabbihim ve likaihı fe habitat a’malühüm fe la nükıymü lehüm yevmel kıyameti vezna 106. Zalike cezaühüm cehennemü bima keferu vettehazu ayatı ve rusülı hüzüve 107. İnnellezıne amenu ve amilus salihati kanet lehüm cennatül firdevsi nüzüla 108. Halidıne fıha la yebğune anha hıvela 109. Kul lev kanel bahru midadel li kelimati rabbi le nefidel bahru kable en tenfede kelimatü rabbi ve lev ci’na bi mislihı mededa 110. Kul innema ene beşerum mislüküm yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıd fe men kane yercu likae rabbihı felya’mel amelen salihav ve la yüşrik bi ıbadeti rabbihı ehada

Canbar aşk büyüsünün yapılışı, canbar aşk büyüsü nasıl yapılır, canbar aşk büyüsünün tarifi, canbar aşk büyüsü tarifi dua, canbar aşk büyüsü yapımı hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sevgilimi Kendime Nasıl Bağlarım

0 Comments | This entry was posted on Ara 28 2013

Bismillahirrahmanirrahim
1. El hamdü lillahillezı enzele ala abdihil kitabe ve lem yec’al lehu ıveca 2. Kayyimel li yünzira be’sen şedıdem mil ledünhü ve yübeşşiral mü’minınellezıne ya’melunes salihati enne lehüm ecran hasena 3. Makisıne fıhi ebeda 4. Ve yünzirallezıne kalüttehazellahü veleda 5. Ma lehüm bihı min ılmiv ve la li abaihim kebürat kelimeten tahrucü min efvahihim iy yekulune illa keziba 6. Fe lealleke bahıun nefseke ala asarihim il lem yü’minu bi hazel hadısi esefa 7. İnna cealna ma alel erdı zınetel leh ali neblüvehüm eyyühüm ahsenü amela 8. Ve inna le caılune ma aleyha saıydem cüruza 9. Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakıymi kanu min ayatina aceba 10. İz evel fityetü ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledünke rahmetev ve heyyi’ lena min emrina raşeda 11. Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinıne adeda 12. Sümme beasnahüm li na’leme eyyül hızbeyni ahsa lima lebisu emeda 13. Nahnü nekussu aleyke nebeehüm bil hakk innehüm fityetün amenu bi rabbihim ve zidnahüm hüda 14. Ve rabatna ala kulubihim iz kamu fe kalu rabbüna rabbüs semavati vel erdı len ned’uve min dunihı ilahel le kad kulna izen şetata
15. Haülai kavmünettehazu min dunihı aliheh lev la ye’tune aleyhim bi sültanim beyyin fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziba 16. Ve izı’tezeltümuhüm ve ma ya’büdune illallahe fe’vu ilel kehfi yenşur leküm rabbüküm mir rahmetihı ve yüheyyi’ leküm min emriküm mirfeka 17. Ve teraş şemse iza taleat tezaveru an kehfihim zatel yemıni ve iza ğarabet takriduhüm zateş şimali ve hüm fı fecvetim minh zalike min ayatillah mey yehdillahü fe hüvel mühted ve mey yudlil fe len tecide lehu veliyyem mürşida
18. Ve tahsebühüm eykazav ve hüm rukudüv ve nükallibühüm zatel yemıni ve zateş şimali ve kelbühüm basitun ziraayhi bil vesıyd levit tala’te aleyhim le velleyte minhüm firarav ve le müli”e minhüm ru”a 19. Ve kezalike beasnahüm li yetesaelu beynehüm kale kailüm minhüm kem lebistüm kalu lebisna yevmen ev ba’da yevm kalu rabbüküm a’lemü bi ma lebistüm feb’asu ehadeküm bi verikılüm hazihı ilel medıneti fel yenzur eyyüha ezka taamen fel ye’tiküm bi rizkım minhü vel yetelattaf ve la yüş’ıranne biküm ehada 20.İnnehüm iy yazheru aleyküm yercümuküm ev yüıyduküm fı milletihim ve len tüflihu izen ebeda 21. Ve kezalike a’serna aleyhim li ya’lemu enne va’dellahi hakkuv ve ennes saate la raybe fıha iz yetenazeune beynehüm emrahüm fe kalübnu aleyhim bünyana rabbühüm a’lemü bihim kalellezıne ğalebu ala emrihim le nettehızenne aleyhim mescida 22. Se yekulune selasetür rabiuhüm kelbühüm ve yekulune hamsetün sadisühüm kelbühüm racmem bil ğayb ve yekulune seb’atüv ve saminühüm kelbühüm kur rabbı a’lemübi ıddetihim ma ya’lemühüm illa kalılün fe la tümari fıhim illa miraen zahirav ve la testefti fıhim minhüm ehada 23. Ve la tekulenne li şey’in innı faılün zalike ğada 24.İlla ey yeşaellahü vezkür rabbeke iza nesıte ve kul asa ey yehdiyeni rabbı li akrabe min haza raşeda 25. Ve lebisu fı kehfihim selase mietin sinıne vazdadu tis’a 26. Kulillahü a’lemü bima lebisu lehuğaybüs semavati vel ard ebsır bihı ve esmı’ ma lehüm min dunihı miv veliyyiv ve la yüşrikü fı hukmihı ehada 27. Vetlü ma uhıye ileyke min kitabi rabbik la mübeddile li kelimatihı ve len tecide min dunihı mültehada 28. Vasbir nefseke meallezıne yed’une rabbehüm bil ğadati vel aşiyyi yürıdune vechehu ve la ta’dü aynake anhüm türıdü zınetel hayatid dünya ve la tütı’ men ağfelna kalbehu an zikrina vettebea hevahü ve kane emruhu füruta 29. Ve kulil hakku mir rabbiküm fe menşae fel yü’miv ve men şae fel yekfür inna a’tedna liz zalimıne naran ehata bihim süradikuha ve iy yesteğıysu yüğasu bi mani kel mühli yeşvil vücuh bi’seş şerab ve saet mürtefeka 30.İnnellezıne amenu ve amilus salihati inna la nüdıy’u ecra men ahsene amela 31. Ülaike lehüm cennatü adnin tecrımin tahtihimül enharu yühallevne fıha min esavira minzehebiiv ve yelbesune siyaben hudram min sündüsiv ve istebrakım müttekiıne fıha alel eraik nı’mes sevab ve hasünet mürtefeka 32. Vadrib lehüm meseler racüleyni min a’nabiv ve hafefnahüma bi nahliv ve cealna beynehüma zer’a 33. Kiltel cenneteyni atet üküleha ve lem tazlim minhü şey’ev ve feccerna hılalehüma nehara 34. Ve kane lehu semer fe kale li sahıbihı ve hüve yühaviruhu ene ekseru minke malev ve eazzü nefera 35. Ve dehale cennetehu ve hüve zalimül li nefsih kale ma ezunnü en tebıde hazihı ebeda 36. Ve ma ezunnüs saate kaimetev ve leir rudidtü ila rabbı le ecidenne hayram minha münkaleba
37. Kale lehu sahıbühu ve hüve yühavirruhu e keferte billezı halekake min türabin sümme min nutfetin sümme sevvake racüla 38. Lakinne hüvellahü rabbı ve la üşrikü bi rabbı ehada 39. Ve lev la iz dehalte cenneteke kulte ma şaellahü la kuvvete illa billah in terani ene ekalle minke malev ve veleda 40. Fe asa rabbı ey yü’tiyeni hayram min cennetike ve yursile aleyha husbanem mines semai fe tusbiha saıyden zeleka 41. Ev yusbiha maüha ğavran fe len testetıy’a lehu taleba 42. Ve ühıyta bi semerihı fe asbeha yükallibü keffeyhi ala ma enfeka fıha ve hiye haviyetün ala uruşiha ve yekulü ya leytenı lem üşrik bi rabbı ehada 43. Ve lem tekül lehu fietüy yensurunehu min dunillahi ve ma kane müntesıra 44. Hünalikel velayetü lillahil hakk hüve hayrun sevabev ve hayrun ıkba

Sevgilimi kendime nasıl bağlarım, sevgilimi kendime nasıl bağlayabilirim, sevgilini kendine nasıl bağlarsın, sevgilini kendine nasıl bağlayabilirsin, sevgilimi kendime bağlamak, sevgilimi kendime bağlamak için, sevgilimi kendime bağlamak istiyorum diyen birisi İLETİŞİM sayfasından yardım alabilir.

Sevgilimi Kendime Aşık Etme Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Ara 25 2013

aşk-buyusü

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Kur’ân-ı kerîmi okumaya devam ediniz. Çünkü Kur’ân-ı kerîm, kıyamet günü
okuyucularına şefaatçıolarak gelecektir. Ay gibi parlak ve nûrlu Bakara ve Âl-i
İmrân sûrelerini okumaya devam ediniz. Çünkü bu iki sûre, kıyâmet gününde iki
bulut kümesi veya iki gölgeleyici veya gökyüzünde kanatlarını açmış saf saf iki
alay kuş gibi gelecekler ve kendilerini okuyan kişileri harâretten, ateşten
koruyacaklar, şefaat edeceklerdir.”
“Bakara sûresini okumaya devam ediniz. Çünkü onu belleyip öğrenmek
büyük bir berekettir, onu terketmek yani öğrenmemek ise büyük bir ziyandır.
“Her şeyin bir zirvesi vardır; Kur’ân-ı kerîmin zirvesi de Bakara sûresidir. Bu
sûrenin her âyeti ile ****en melek inmiştir.”
“Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Muhakkak ki, içinde Bakara sûresi okunan
evden şeytan kaçar.”
“Kim herhangi bir gecede Bakara sûresini okursa, o sayede kendisine
Cennette tâc giydirilir.”
(Allahü teâlânın İsm-i a’zamı şu iki âyettir. Bakara sûresi 163. âyeti ile Âl-i
İmrân sûresinin başıdır.)
“Her kim Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini gündüzleri okursa akşama kadar
münâfıklıktan berî olur. Her kim bu sûrelerin her ikisini geceleri okursa, sabaha
kadar münâfıklıktan beri olur.”
Hazret-i Ömer buyurdu ki:
“Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini geceleri okuyan kimseye, bütün gece ibâdetle
meşgul olmuş gibi sevab verilir.”
Abdullah ibni Mes’ûd, buyurdu ki:
“Evde, Bakara sûresinin başından beş âyet okunduğu gece, şeytan o eve
giremez.”
Seyyid Alizâde buyurdu ki:
“Hatim indirirken, Felak, Nâs sûrelerini okuduktan sonra, hemen Fâtiha ve
Bakara sûresinin başından beş âyet okumak çok sevâbdır

Sevgilini kendine aşık etme büyüsü, sevgilimi kendime aşık etme büyüsü, sevgilini kendine aşık etme büyüsü nasıl yapılır, sevgilimi kendime aşık etme büyüsü nasıl yapılır hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Aşk Büyüsü Yapanların Yorumları

0 Comments | This entry was posted on Ara 23 2013

Sevgilimden ayrıldıktan sonra sevgilimi tekrar kendime aşık etmek için aşk büyüsü, aşık etme büyüsü hakkında araştırma yapmaya başladım. Bu sırada medyum şahmarana rastladım. her şey tesadüfle başladı ama medyum şahmaran hoca sayesinde sevgilime geri kavuştum. Ortalama 15 gibi bir süre içerisinde sevgilim aniden geri dönüş yaptı. Sorunlarımızın konuşularak sorun olmadığını anlamış, bana olan ön yargıları ortadan kalkmış, eskisinde olmadığı gibi sevgiyle, aşkla, sıcaklıkla geldi bana. Çok mutluyum, sevinçliyim. Ne desem azdır gerçekten.

Nazlı T. – Sakarya

 

Kuvvetli Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır

0 Comments | This entry was posted on Ara 22 2013

img

Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahil ‘ azimi ve billahilkerimüskün ya sürhubad. Ve Bihakki Adem safiyullah hürmeti için üskün ya sürhubad. Ve bihakkı nuh neciyullah hürmett için üskün uhruc ya bihakki şit nebiyullah hürmet için üskün uhruç ya sürhubad. ve bihakki Tevrati Musa aleyhisselam Hürmeti için üskün ya sürhubad. Ve bihakki İncili İsa aleyhisselam hürmeti için üskün ya sürhubad . Ve bihakki Fürkanı Muhammed Mustafa Aleyhissel uhruç ya sürhubad. ve bihakki yüzyirmidörtbin Peygamberler hürmeti hakkiçin üskün ya sürhubad.Üçyüz onüçmürseller ve peygamberler hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.ve cebrail ve mikail ve israfil ve azrail hürmeti hakkiçin üskün ya sürhub kalem onsekizbin alem hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.ve sekiz uçmak ve yedi tamu Aleyhisselam hürmeti için
sürhubad. Ve arş ve kürsi ve levh ve sürhubad. Ve am ad.hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.Ay gün ve yagmur ve kar hürmeti hakkiçin üskün ya
sürhubad. Ve medinede yatan evliyalar ve gaziler ve şehitler hürmeti hakkiçin üskün uhruc ya sürhubad.Beytül ‘ mamur ve beytül ‘ mukaddes hürmeti hakkiçin üskun ya sürhubad. Ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa ‘nın Kur’an Nuri hürmeti Hakkiçin uhruç ya sürhubad. Billahil’azimi hakkiçin uhruç ya sürhubad.Felekin Hasenatin felekin hasemetin şerberasiyyen serberasiyyen şerberasiyyen behhuzeten behhuzeten behhuzeten mülhakan mülhakan mülhakan ve lutfen ve lutfen ve lutfen bihi bihi bini üskün üskün üskün ya
sürhubad Hazini kelemüllah hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.Ve altı bin altı yüz altmış altı ayet hakkiçin üskün ya sürhubad.üçyüz altmış altı arşı azime
kelamüllah hürmeti hakkiçin üskün ya sürhubad. Sel isen üskün ya sürhubad . Ve Muhammed Mustafa sallalahü aleyhi vesselem perilerinden ise uhruç ya sürhubad. Ve Seyyid Ahmedkebir perilerinden isen uhruç ya sürhubad.Ve süleyman Peygamber perilerinden isen uhruç ya sürhubad. Kaf dagı devleri perilerinden isen uhruç ya sürhubad . Pınar başında ve ayagında
ve agaçlar dibinde ve sular kenarında ve yol caddesinde ve degirmen yerinde ve bu dünyada olan devlerinden ve perilerinden isen üskün uhruç ya sürhubad .
Ve taliye ile gelip koşanlardan isen uhruç ya sürhubad. Başagrısında isen üskün ya sürhubad.esrgolardain gelen ferştelerden isen uhruç ya sürhubad . Ve bel agrısında isen uhruç ya sürhubad. Ve bilmedigim marazlardan isen uhruç ya sürhubad. Ve cümle melik sadatınmalzemesini tutsun. Bunun senin ve cümle alem halkının günahı senın üzerine olsun Bunukomazsan vaz gelmezsen merdutlerden olasın. eger bir dahi vazgel uyruk incitmeyesin . Egerbir dahi tutarsın yetmişiki milletin ahi seni bitürsün üskün uhruc ya Sürhubad.

Kuvvetli aşk büyüsü, kuvvetli aşk büyüleri, kuvvetli aşk büyüsü nasıl yapılır, kuvvetli aşk büyüleri nasıl yapılır hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Canbar Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır

0 Comments | This entry was posted on Ara 21 2013

iletisim

Canbar aşk büyüsü nasıl yapılır, canbar büyüsü nasıl yapılır, canbar aşk büyüleri nasıl yapılır hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasından irtibat kurabilirsiniz.

1-subhaneke
2-fatiha
3-bakara suresinin 255-285-286. ayetleri
4-ali imran suresinin 8-16-38-53-147-191-192-193-194. ayetleri
5-maide suresi 83-114. ayetleri
6-araf suresinin 23-47-89-125-155-156-205. ayetleri
7-yunus suresi 10-85. ayetleri
8-hud suresi 47-123.ayetleri
9-yusuf suresi 101.sure
10-rad suresi 30.sure
11-ibrahim suresi 38-39-40-41.ayetler
12-isra suresi 80-111.sureler
13-kehf suresi 10-23-26.ayetler
14-taha suresi 25-26-27-28-114.sureler
15-enbiya suresi 83-87-89.ayetleri
16-müminün 28-29-393-94-97-98-109-118
17-furkan suresi 65-74-77.ayetleri
18-şuara suresi 83-84-85-87-118-169.ayetleri
19-neml suresi 19 ayeti
20-kasas suresi 16-21-22-24.ayetleri
21-ankebut suresi 30-45.ayetleri
22- yasin suresi
23-sad suresi 35.ayet
24-mümin suresi 7-8-9.ayetler
25-haşr suresi
26-mümtehine suresi 4-5.ayetler
27-mülk suresi
28-nuh suresi 26-28 ayetleri
29-duha suresi
30-alak suresi 3-4-5.ayetler
31-kevser suresi
32-nasr suresi
33-tebbet suresi
34-ihlas
35-felak
36-nas
okunur Allahtan bu ayetler hakkı için dileğimizin olması istenir.